Sekretesspolicy Sociala medier - Mercedes-Benz Malmö

Sekretesspolicy för användning av våra sociala mediekanaler.

Ansvarig enligt definitionen i den Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är:

Mercedes-Benz Försäljnings AB (“Vi”)
BOX 9120
200 39 Malmö
Skåne län

Organisationsnummer: 556535-3041
E-mail: gdpr-malmo@mercedes-benz.com

 

 

Sociala mediekanaler:

> Facebook

> Instagram

> LinkedIn

> YouTube

 

Facebook.

För insamling och ytterligare behandling av användarnas personuppgifter på Facebooks webbsidor ansvarar i regel Facebook Ireland Limited (”Facebook”). Observera att Facebook samlar in och behandlar viss information om ditt besök på vår Facebook-sida även om du inte har något Facebook-användarkonto eller inte är inloggad på Facebook. Information om behandling av personuppgifter på Facebook finns i Facebooks dataskyddsdirektiv (Privacy Policy).

Vi som driver denna Facebook-sida kan endast se din offentliga profil på Facebook. Vilken information som visas här beror på inställningarna i din profil. Dessutom behandlar vi dina personuppgifter (t.ex. namn och innehåll i dina meddelanden, förfrågningar eller andra inlägg till oss) när du kontaktar oss via vår Facebook-sida. Vi behandlar då dessa uppgifter i syfte att bearbeta och eventuellt besvara dina inlägg.

Därutöver tillhandahåller Facebook oss s.k. sidinsynsdata. Dessa data är anonym statistik som hjälper oss att kunna bedöma kvaliteten och innehållet på vår Facebook-sida. Denna statistik upprättas baserat på användningsdata som Facebook samlar in när du interagerar med vår Facebook-sida. Vi har ingen åtkomst till dessa användningsdata. Facebook har gentemot oss förbundit sig att när det gäller behandlingen av sidinsynsdata primärt ansvara för och uppfylla dina rättigheter enligt EU:s dataskyddsförordning (”GDPR”; se nedan för mer information) och tillhandahålla dig den viktigaste informationen i det gällande avtalet.

Denna behandling beror på vårt berättigade intresse enligt art. 6 avs. 1 f) i GDPR, särskilt för att kunna komma i kontakt med dig angående dina förfrågningar eller inlägg samt för att kunna identifiera användningspreferenser (t.ex. antalet s.k. följare, antalet visningar av enskilda sidområden, användarstatistik efter ålder, geografi och språk) och anpassa och förbättra utbudet på vår Facebook-sida så exakt som möjligt efter målgrupp.

Vi sparar dina personuppgifter i våra system, dvs. utanför Facebook, om och så länge vi behöver dem för insamlingsändamål eller om och så länge lagstadgade bestämmelser om datalagring föreligger.

Du är varken rättsligt eller avtalsmässigt förpliktad att överföra dina personuppgifter. Det är dock möjligt att vissa funktioner på våra webbsidor endast fungerar om personuppgifter har överförts. Om du inte överför personuppgifter i dessa fall kan det medföra att funktioner inte är tillgängliga, eller är det i endast begränsad omfattning.

Du har följande rättigheter:

 • Du har enligt art. 15 i GDPR rätt till information om de personuppgifter vi har sparat. Det innebär att du har rätt att be oss bekräfta huruvida vi behandlar personuppgifterna i fråga och i så fall rätt till information om dessa personuppgifter. Rätten till information omfattar bland annat behandlingsändamålet, personuppgiftskategorierna som behandlas och mottagaren eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller kommer att lämnas ut. Denna rättighet är emellertid inte absolut, eftersom andras rättigheter kan begränsa din rätt till information.
 • Du har enligt art. 16 i GDPR rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade. Det innebär att du kan kräva att vi korrigerar felaktiga personuppgifter om dig. Med hänsyn till behandlingens ändamål har du rätt att kräva att ofullständiga personuppgifter kompletteras, även genom en tillagd redogörelse.
 • Du har enligt art. 17 i GDPR rätt att få personuppgifter om dig raderade. Det innebär att du under vissa förutsättningar har rätt att kräva av oss att vi raderar vissa personuppgifter, och att vi är skyldiga att göra det.
 • Du har enligt art. 18 i GDPR rätt att begära en begränsning av behandlingen av dina uppgifter. Det innebär att motsvarande data endast markeras och behandlas av oss för specifika ändamål (t.ex. med ditt samtycke eller för att göra gällande rättsliga krav).
 • Du har enligt art. 20 i GDPR under vissa förutsättningar rätt att, i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format, erhålla de personuppgifter du tillhandahållit oss, och du har även rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Du har också rätt att vända dig till ansvarig tillsynsmyndighet, i synnerhet i den EU-medlemsstat där du har din hemvist eller där en överträdelse mot GDPR påstås ha ägt rum.

Kontakta om möjligt Facebook direkt på det sätt som anges på Facebooks webbsidor för att utöva dessa rättigheter med avseende på databehandlingen via Facebook. I annat fall eller vid behov kan du skicka ett e-postmeddelande till gdpr-malmo@mercedes-benz.com

Under vissa omständigheter har du rätt att, när som helst, mot bakgrund av din specifika situation eller när personuppgifter används för direktmarknadsföring, invända mot vår behandling av dina personuppgifter och vi kan då vara skyldiga att upphöra med behandlingen av dessa. När dina personuppgifter behandlas för att användas till direktmarknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dessa personuppgifter. Detta gäller även för profilering, såvida den är kopplad till sådan direktmarknadsföring. I detta fall använder vi inte längre personuppgifterna för detta ändamål. Skicka i den mån det är möjligt ett e-postmeddelande till gdpr-malmo@mercedes-benz.com för att göra invändningar. 

Mer information om hur vi hanterar personuppgifter hittar du i Mercedes-Benz Malmös dataskyddsdirektiv.

Version: June 2019

 

Instagram.

Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland) är ansvarig för insamling och vidare behandling av personliga användaruppgifter på Instagrams webbsidor. Observera att Instagram samlar in och behandlar viss information om ditt besök på vår Instagram-sida även om du inte har ett Instagram-användarkonto eller inte är inloggad på Instagram. Se Instagrams sekretesspolicy på https://help.instagram.com/519522125107875 för information om hur Instagram behandlar personuppgifter.

Som operatör av denna Instagram-sida kan vi endast se din offentliga Instagram-profil. Den information som visas här beror på dina profilinställningar. Vi behandlar också dina personuppgifter (t.ex. ditt namn och innehållet i dina meddelanden, förfrågningar eller andra inlägg till oss) om du kontaktar oss via vår Instagram-sida. Vi behandlar sedan dessa uppgifter i syfte att behandla och besvara (om tillämpligt) dina inlägg i enlighet därmed. Beroende på orsaken till och innehållet i kommunikationen kan denna behandling ske i enlighet med vårt berättigade intresse enligt art. 6.1 f) i EU:s allmänna dataskyddsförordning (”EU GDPR”), särskilt för att kontakta dig angående dina förfrågningar eller inlägg, eller i enlighet med art. 6.1 b) i GDPR om din förfrågan rör ingåendet av ett avtal med oss.

Instagram ger oss också Page Insights-information. Det handlar om anonym statistik som vi kan använda för att utvärdera kvaliteten på vår Instagram-sida och vårt innehåll. Denna statistik genereras på grundval av användningsdata som Instagram samlar in om din interaktion med vår Instagram-sida. Vi har inte tillgång till dessa användningsdata. Instagram/Facebook har garanterat oss att de kommer att ta på sig ansvaret för att uppfylla de tillämpliga skyldigheterna avseende Page Insights-information och dina rättigheter enligt GDPR (se nedan för mer information) och att ge dig huvudpunkterna i det tillämpliga avtalet om detta (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum).

Behandlingen sker i enlighet med vårt berättigade intresse enligt art. 6.1 f) i GDPR, särskilt för att identifiera användarpreferenser (t.ex. antal följare, antal interaktioner med enskilda sidområden, användarstatistik efter ålder, geografi och språk) och för att skräddarsy och förbättra innehållet på vår Instagram-sida för vår målgrupp så långt det är möjligt.

Vi kommer att lagra dina personuppgifter i våra system, dvs. utanför Instagram, om och så länge som det behövs för de syften i vilka uppgifterna samlades in, eller om det krävs enligt lagstadgade skyldigheter att lagra uppgifter.

Du är varken juridiskt eller avtalsmässigt skyldig att dela dina personuppgifter. Det är dock oundvikligt att Facebook behandlar dina personuppgifter om du vill besöka vår Instagram-sida.

Det är möjligt att en del av den insamlade informationen också kommer att behandlas utanför EU av Facebook, Inc. med huvudkontor i USA. För att säkerställa en adekvat nivå av dataskydd baserar Instagram sådan dataöverföring på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler.

Vi använder kvalificerade tjänsteleverantörer (interaktiva marknadsföringsbyråer) för att utforma och hantera denna Instagram-sida. Vi delar personuppgifter med dem endast om det behövs för ovannämnda ändamål (t.ex. för att svara på dina förfrågningar), för att utöva berättigade intressen eller om du har gett ditt samtycke. Vi har upprättat de nödvändiga dataskyddsdokumenten, särskilt i enlighet med art. 28 i GDPR, med dessa leverantörer.

Du har följande rättigheter:

 • Enligt artikel 15 i GDPR har du rätt att få tillgång till information om de uppgifter som vi har sparat. Detta innebär att du har rätt att begära en bekräftelse från oss om huruvida personuppgifter om dig behandlas eller inte och, om så är fallet, har du rätt att få information om dessa personuppgifter. Rätten till tillgång omfattar bland annat information om ändamålen med behandlingen, de kategorier av personuppgifter som behandlas och de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller kommer att lämnas ut. Denna rätt är dock inte obegränsad eftersom din rätt till information kan begränsas av andra personers rättigheter.
 • Enligt artikel 16 i GDPR har du rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas. Detta innebär att du kan begära att vi rättar felaktiga personuppgifter om dig. Med hänsyn till ändamålen med behandlingen har du rätt att begära att ofullständiga personuppgifter kompletteras, även genom en kompletterande förklaring.
 • Enligt artikel 17 i GDPR har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta innebär att du under vissa omständigheter har rätt att begära att vi raderar personuppgifter om dig och att vi är skyldiga att radera personuppgifter.
 • Enligt artikel 18 i GDPR har du rätt att begära begränsad behandling av dina personuppgifter. Detta innebär att motsvarande uppgifter i detta fall kommer att markeras och behandlas av oss endast för vissa ändamål (t.ex. med ditt samtycke eller för att göra rättsliga anspråk gällande).
 • Enligt artikel 20 i GDPR har du under vissa förutsättningar rätt att få de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, aktuellt och maskinläsbart format, och du kan överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig person utan några begränsningar från vår sida.Du har också rätt att kontakta den ansvariga tillsynsmyndigheten för dataskydd, särskilt i den EU-medlemsstat där du har din hemvist eller i den stat där det föreligger en påstådd överträdelse av GDPR.

Om du vill utöva dessa rättigheter när det gäller Instagrams databehandling kan du om möjligt kontakta Instagram direkt genom att använda den kontaktinformation som Instagram tillhandahåller på sina webbsidor. I andra fall, eller om du har andra frågor, kan du skicka ett e-postmeddelande till oss: gdpr-malmo@mercedes-benz.com

Under vissa förutsättningar har du rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter av skäl som beror på din särskilda situation eller om personuppgifter används för direkt marknadsföring, och vi kan vara skyldiga att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter. Om personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du dessutom rätt att när som helst invända mot att vi behandlar personuppgifter om dig för sådan reklam. Detta gäller även profilering om den sker i samband med direkt marknadsföring av detta slag. I detta fall kommer personuppgifterna inte längre att behandlas av oss för dessa ändamål. Om du vill utöva din rätt att invända kan du om möjligt skicka ett e-postmeddelande till oss: gdpr-malmo@mercedes-benz.com.

Se Mercedes-Benz Malmös sekretesspolicy för mer information om hur vi hanterar personuppgifter.

 

LinkedIn.

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland, ansvarar för insamling och vidare behandling av personliga användaruppgifter på LinkedIns webbsidor. Observera att LinkedIn samlar in och behandlar viss information om ditt besök på vår LinkedIn-sida även om du inte har ett LinkedIn-användarkonto eller inte är inloggad på LinkedIn. Se LinkedIns sekretesspolicy på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy för information om LinkedIns behandling av personuppgifter.

Som operatör av den här LinkedIn-sidan kan vi bara se din offentliga LinkedIn-profil. Den information som visas här beror på dina profilinställningar. Vi behandlar också dina personuppgifter (t.ex. ditt namn och innehållet i dina meddelanden, förfrågningar eller andra inlägg till oss) om du kontaktar oss via vår LinkedIn-sida. Vi behandlar sedan dessa uppgifter i syfte att behandla och besvara (om tillämpligt) dina inlägg i enlighet därmed. Beroende på orsaken till och innehållet i kommunikationen kan denna behandling ske i enlighet med vårt berättigade intresse enligt art. 6.1 f) i EU:s allmänna dataskyddsförordning (”EU GDPR”), särskilt för att kontakta dig angående dina förfrågningar eller inlägg, eller i enlighet med art. 6.1 b) i GDPR om din förfrågan rör ingåendet av ett avtal med oss.

LinkedIn förser oss också med Page Analytics-data. Det handlar om anonym statistik som vi kan använda för att utvärdera kvaliteten på vår LinkedIn-sida och vårt innehåll. Denna statistik genereras på grundval av användningsdata som LinkedIn samlar in om din interaktion med vår LinkedIn-sida. Vi har inte tillgång till dessa användningsdata. LinkedIn har garanterat oss att de kommer att ta ansvar för att uppfylla de tillämpliga skyldigheterna avseende Page Analytics-data och uppfylla dina rättigheter enligt GDPR (se nedan för mer information) och att ge dig huvudpunkterna i det tillämpliga avtalet om detta (https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum).

Behandlingen sker i enlighet med vårt berättigade intresse enligt art. 6.1 f) i GDPR, särskilt för att identifiera användarpreferenser (t.ex. antal följare, antal interaktioner med enskilda sidområden, användarstatistik efter ålder, geografi och språk) och för att skräddarsy och förbättra innehållet på vår LinkedIn-sida för vår målgrupp så långt det är möjligt.

Vi kommer att lagra dina personuppgifter i våra system, dvs. utanför LinkedIn, om och så länge som det behövs för de syften i vilka uppgifterna samlades in, eller om det krävs enligt lagstadgade skyldigheter att lagra uppgifter.

Du är varken juridiskt eller avtalsmässigt skyldig att dela dina personuppgifter. Det är dock oundvikligt att LinkedIn behandlar dina personuppgifter om du vill besöka vår LinkedIn-sida.

Det är möjligt att en del av den insamlade informationen också kommer att behandlas utanför EU av LinkedIn Corporation och dess amerikanska dotterbolag (”LinkedIn”) med huvudkontor i USA. För att säkerställa en adekvat nivå av dataskydd baserar LinkedIn sådan dataöverföring på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler.

Vi använder kvalificerade tjänsteleverantörer (interaktiva marknadsföringsbyråer) för att utforma och hantera denna LinkedIn-sida. Vi delar personuppgifter med dem endast om det behövs för ovannämnda ändamål (t.ex. för att svara på dina förfrågningar), för att utöva berättigade intressen eller om du har gett ditt samtycke. Vi har upprättat de nödvändiga dataskyddsdokumenten, särskilt i enlighet med art. 28 i GDPR, med dessa leverantörer.

Du har följande rättigheter:

 • Enligt artikel 15 i GDPR har du rätt att få tillgång till information om de uppgifter som vi har sparat. Detta innebär att du har rätt att begära en bekräftelse från oss om huruvida personuppgifter om dig behandlas eller inte och, om så är fallet, har du rätt att få information om dessa personuppgifter. Rätten till tillgång omfattar bland annat information om ändamålen med behandlingen, de kategorier av personuppgifter som behandlas och de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller kommer att lämnas ut. Denna rätt är dock inte obegränsad eftersom din rätt till information kan begränsas av andra personers rättigheter.
 • Enligt artikel 16 i GDPR har du rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas. Detta innebär att du kan begära att vi rättar felaktiga personuppgifter om dig. Med hänsyn till ändamålen med behandlingen har du rätt att begära att ofullständiga personuppgifter kompletteras, även genom en kompletterande förklaring.
  Enligt artikel 17 i GDPR har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta innebär att du under vissa omständigheter har rätt att begära att vi raderar personuppgifter om dig och att vi är skyldiga att radera personuppgifter.
 • Enligt artikel 18 i GDPR har du rätt att begära begränsad behandling av dina personuppgifter. Detta innebär att motsvarande uppgifter i detta fall kommer att markeras och behandlas av oss endast för vissa ändamål (t.ex. med ditt samtycke eller för att göra rättsliga anspråk gällande).
 • Enligt artikel 20 i GDPR har du under vissa förutsättningar rätt att få de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, aktuellt och maskinläsbart format, och du kan överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig person utan några begränsningar från vår sida.

Du har också rätt att kontakta den ansvariga tillsynsmyndigheten för dataskydd – särskilt i den EU-medlemsstat där du har din hemvist eller i den stat där det föreligger en påstådd överträdelse av GDPR.

Om du vill utöva dessa rättigheter i samband med LinkedIns databehandling kan du om möjligt kontakta LinkedIn direkt genom att använda den kontaktinformation som LinkedIn tillhandahåller på sina webbsidor. I andra fall, eller om du har andra frågor, kan du skicka ett e-postmeddelande till oss: gdpr-malmo@mercedes-benz.com.

Under vissa förutsättningar har du rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter av skäl som beror på din särskilda situation eller om personuppgifter används för direkt marknadsföring, och vi kan vara skyldiga att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter. Om personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du dessutom rätt att när som helst invända mot att vi behandlar personuppgifter om dig för sådan reklam. Detta gäller även profilering om den sker i samband med direkt marknadsföring av detta slag. I detta fall kommer personuppgifterna inte längre att behandlas av oss för dessa ändamål. Om du vill utöva din rätt att invända kan du om möjligt skicka ett e-postmeddelande till oss: gdpr-malmo@mercedes-benz.com.

Se Mercedes-Benz Malmös sekretesspolicy för mer information om hur vi hanterar personuppgifter.

 

 

 

YouTube.

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, ansvarar för insamling och vidare behandling av personliga användaruppgifter på YouTubes webbsidor. Observera att YouTube samlar in och behandlar viss information om ditt besök på vår YouTube-sida även om du inte har ett YouTube-användarkonto eller inte är inloggad på YouTube. Se YouTubes sekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy för information om hur YouTube behandlar personuppgifter.

Som operatör för den här YouTube-sidan kan vi bara se din offentliga YouTube-profil. Den information som visas här beror på dina profilinställningar. Vi behandlar också dina personuppgifter (t.ex. ditt namn och innehållet i dina meddelanden, förfrågningar eller andra inlägg till oss) om du kontaktar oss via vår YouTube-sida. Vi behandlar sedan dessa uppgifter i syfte att behandla och besvara (om tillämpligt) dina inlägg i enlighet därmed. Beroende på orsaken till och innehållet i kommunikationen kan denna behandling ske i enlighet med vårt berättigade intresse enligt art. 6.1 f) i EU:s allmänna dataskyddsförordning (”EU GDPR”), särskilt för att kontakta dig angående dina förfrågningar eller inlägg, eller i enlighet med art. 6.1 b) i GDPR om din förfrågan rör ingåendet av ett avtal med oss.

YouTube förser oss också med Analytics-data. Det handlar om anonym statistik som vi kan använda för att utvärdera kvaliteten på vår YouTube-sida och vårt innehåll. Denna statistik genereras på grundval av användningsdata som YouTube samlar in om din interaktion med vår YouTube-sida. Vi har inte tillgång till dessa användningsdata.

Behandlingen sker i enlighet med vårt berättigade intresse enligt art. 6.1 f) i GDPR, särskilt för att identifiera användarpreferenser (t.ex. antal följare, antal interaktioner med enskilda sidområden, användarstatistik efter ålder, geografi och språk) och för att skräddarsy och förbättra innehållet på vår YouTube-sida för vår målgrupp så långt det är möjligt.

Vi kommer att lagra dina personuppgifter i våra system, dvs. utanför YouTube, om och så länge som det behövs för de syften i vilka uppgifterna samlades in, eller om det krävs enligt lagstadgade skyldigheter att lagra uppgifter.

Du är varken juridiskt eller avtalsmässigt skyldig att dela dina personuppgifter. Det är dock oundvikligt att Google behandlar dina personuppgifter om du vill besöka vår YouTube-sida.

Det är möjligt att en del av den insamlade informationen också kommer att behandlas utanför EU av Google LLC och dess helägda dotterbolag i USA. För att säkerställa en adekvat nivå av dataskydd baserar Google LLC sådan dataöverföring på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler.

Vi använder kvalificerade tjänsteleverantörer (interaktiva marknadsföringsbyråer) för att utforma och hantera denna YouTube-sida. Vi delar personuppgifter med dem endast om det behövs för ovannämnda ändamål (t.ex. för att svara på dina förfrågningar), för att utöva berättigade intressen eller om du har gett ditt samtycke. Vi har upprättat de nödvändiga dataskyddsdokumenten, särskilt i enlighet med art. 28 i GDPR, med dessa leverantörer.

Du har följande rättigheter:

 

 • Enligt artikel 15 i GDPR har du rätt att få tillgång till information om de uppgifter som vi har sparat. Detta innebär att du har rätt att begära en bekräftelse från oss om huruvida personuppgifter om dig behandlas eller inte och, om så är fallet, har du rätt att få information om dessa personuppgifter. Rätten till tillgång omfattar bland annat information om ändamålen med behandlingen, de kategorier av personuppgifter som behandlas och de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller kommer att lämnas ut. Denna rätt är dock inte obegränsad eftersom din rätt till information kan begränsas av andra personers rättigheter.
 • Enligt artikel 16 i GDPR har du rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas. Detta innebär att du kan begära att vi rättar felaktiga personuppgifter om dig. Med hänsyn till ändamålen med behandlingen har du rätt att begära att ofullständiga personuppgifter kompletteras, även genom en kompletterande förklaring.
 • Enligt artikel 17 i GDPR har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta innebär att du under vissa omständigheter har rätt att begära att vi raderar personuppgifter om dig och att vi är skyldiga att radera personuppgifter.
 • Enligt artikel 18 i GDPR har du rätt att begära begränsad behandling av dina personuppgifter. Detta innebär att motsvarande uppgifter i detta fall kommer att markeras och behandlas av oss endast för vissa ändamål (t.ex. med ditt samtycke eller för att göra rättsliga anspråk gällande).
 • Enligt artikel 20 i GDPR har du under vissa förutsättningar rätt att få de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, aktuellt och maskinläsbart format, och du kan överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig person utan några begränsningar från vår sida.
 • Du har också rätt att kontakta den ansvariga tillsynsmyndigheten för dataskydd, särskilt i den EU-medlemsstat där du har din hemvist eller i den stat där det föreligger en påstådd överträdelse av GDPR.

 

Om du vill utöva dessa rättigheter i samband med YouTubes databehandling kan du om möjligt kontakta YouTube direkt genom att använda den kontaktinformation som YouTube tillhandahåller på sina webbsidor. I andra fall, eller om du har andra frågor, kan du skicka ett e-postmeddelande till oss: gdpr-malmo@mercedes-benz.com.

Under vissa förutsättningar har du rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter av skäl som beror på din särskilda situation eller om personuppgifter används för direkt marknadsföring, och vi kan vara skyldiga att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter. Om personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du dessutom rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter om dig för sådan reklam. Detta gäller även profilering om den sker i samband med direkt marknadsföring av detta slag. I detta fall kommer personuppgifterna inte längre att behandlas av oss för dessa ändamål. Om du vill utöva din rätt att invända kan du om möjligt skicka ett e-postmeddelande till oss: gdpr-malmo@mercedes-benz.com.

Se Mercedes-Benz Malmös sekretesspolicy för mer information om hur vi hanterar personuppgifter.